Będš zmiany na liœcie głównych odbiorców polskiego eksportu?

Będš zmiany na liœcie głównych odbiorców polskiego eksportu?

Warszawa, 22 lutego 2017 r. 

W polskim handlu zagranicznym mogš w 2017 roku nastšpić istotne zmiany, prognozujš eksperci instytucji płatniczej AKCENTA. Już w ubiegłym roku Czechy niemal zastšpiły Wielkš Brytanię na pozycji drugiego najważniejszego odbiorcy polskiego eksportu. W tym roku ta zamiana może wreszcie stać się faktem. Wszystko przez Brexit i niepewnoœć co do przyszłych warunków wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem.

Republika Czeska i Wielka Brytania od wielu lat sš w œcisłej czołówce odbiorców polskiego eksportu i rywalizujš o drugie miejsce w rankingu. Najczęœciej ta pozycja przypadała Zjednoczonemu Królestwu (w 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2015 r.). Wstępne dane GUS pokazujš, że także w minionym roku kierunek brytyjski znów wyprzedził Czechy, które jeszcze w okresie styczeń-listopad utrzymywały się na drugiej pozycji. Jednak jak zwracajš uwagę eksperci AKCENTY, wraz ze zbliżajšcš się perspektywš opuszczenia Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo może zaczšć tracić swój udział w polskim wywozie. Pierwsze symptomy spowolnienia tempa eksportu na tym kierunku sš już zresztš widoczne. Jak wynika z wstępnych szacunków GUS, w 2016 r. wywóz do Czech rósł w tempie 1,2 proc. r/r, podczas gdy na Wyspy mocno wyhamował, wykazujšc wzrost o jedynie 0,1 proc. r/r.

Tabela 1 i 2.

Miejsce na liœcie odbiorców polskiego eksportu

 Kraj

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

 Czechy

4

3

3

3

2

3

3

 Wielka Brytania

3

2

2

2

3

2

2

 
Polski eksport w 2016 r.* liczony w mln EUR

 Kraj

Wartoœć eksportu

Zmiana r/r

Udział w eksporcie

 W. Brytania

12109,8

0,1%

6,6%

 Czechy

12057,9

1,2%

6,6%

 
ródło: Opracowanie AKCENTY na podstawie danych GUS
*Dane wstępne


Angielskie wyjœcie polskich eksporterów?

Na gorszy wynik na kierunku brytyjskim wpływ ma oczywiœcie kurs funta, który notował historyczne spadki i nadal ulega mocnym wahaniom. – Nawet po wyjœciu Zjednoczonego Królestwa z UE, wiele firm będzie chciało kontynuować współpracę z brytyjskim rynkiem. Jednak częœć branży może stracić zainteresowanie, jeœli nowe regulacje handlowe będš np. nakładały cła czy ograniczenia w wwozie danego typu towarów. W tym kontekœcie wydaje się, że polskie firmy mogš szukać bezpiecznej przystani w innych krajach. Czechy, jako drugi najbardziej znany kierunek będš z pewnoœciš cieszyły się dużym zainteresowaniem – komentuje Radosław Jarema, szef polskiego oddziału AKCENTY, instytucji płatniczej realizujšcej i zabezpieczajšcej międzynarodowe transakcje walutowe dla eksporterów i importerów. Polska, zgodnie z danymi Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, jest trzecim partnerem Czech zarówno w imporcie jak i eksporcie. Obecna dodatnie saldo polskiego eksportu na ten rynek wynosi ponad 2 mld EUR (dane za 11. miesięcy 2016 r.).[1]

Uwaga na ryzyko kursowe

Ważnym aspektem dla polskich przedsiębiorstw, które będš chciały rozwijać biznes z naszymi czeskimi sšsiadami, będzie sytuacja na lokalnym rynku walutowym. – Dla firm rozliczajšcych się z czeskimi kontrahentami bezpoœrednio w ich rodzimej walucie istotnym wydarzeniem będzie ukończenie programu interwencyjnego przez Czeski Bank Narodowy (CBN). CBN od listopada 2013 r. utrzymuje koronę nad poziomem 27 CZK/EUR i poprzez interwencje walutowe zapobiega wzmocnieniu korony poniżej tego poziomu. Najczęœciej wymienianym terminem zakończenia reżimu interwencyjnego jest połowa obecnego roku. Zakończenie programu interwencyjnego najprawdopodobniej będzie połšczone z wysokš zmiennoœciš korony nie tylko w stosunku do euro, ale także wobec innych walut. Najprawdopodobniej w drugiej połowie tego roku korona wzmocni się znaczšco wobec złotówki, a kurs przekroczy poziom 0,167 PLN/CZK, ostatnio notowany w 2013 r. – podaje ekspert.

To bardzo ważna wiadomoœć dla przedsiębiorców, którzy będš zawierali kontrakty w czeskich koronach. Wysoka zmiennoœć oznacza bowiem podwyższone ryzyko kursowe. - W takiej sytuacji najbardziej zalecane jest stosowanie forwardów, transakcji zabezpieczajšcych kurs wymiany po jakim firma zrealizuje kontrakt. Wielu przedsiębiorców korzysta z nich przy każdej większej umowie. Nie chcš bowiem tracić na ewentualnych niekorzystnych wahaniach kursów. Zabezpieczenie transakcji forwardem gwarantuje marżę na kontrakcie, a tym samym pozwala łatwiej i lepiej planować finanse firmy – wskazuje Radosław Jarema z AKCENTY i dodaje, że takie zabezpieczenie jest potrzebne także w przypadku innych walut. – Obecnie, bardzo mocno skutki zmian kursu odczuwajš przedsiębiorcy z kontraktami w funtach brytyjskich. Decydujšc się na pozostanie na rynku brytyjskim, powinni zawsze brać pod uwagę zwišzanš z Brexitem potencjalnie dużš niestabilnoœć kursu tamtejszej waluty i już teraz pomyœleć nad ochronš marż przed ryzykiem kursowym – podkreœla przedstawiciel AKCENTY.[1] Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Biuletyn Informacyjny, styczeń 2017, https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/f/view/fobject_id:370766

 
 
 

AKCENTA logo - PLAKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferujšca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujšcych się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatnoœci zagranicznych i transakcjach zabezpieczajšcych kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków sš bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagš AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniajšcych potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 20 lat, obecnie w 5 krajach Europy Œrodkowej: w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

AKCENTA CZ
a legnagyobb fizetési intézmény
Közép-Európában
Szeretnék ügyfél lenni
29.000
ügyféllel
20
év tapasztalattal
Jelen weboldal használatával Ön jóváhagyja a sütik tárolását és használatát. További információkért lásd. Személyi adatok védelme.