Dodatnie saldo w handlu zagranicznym bis!

Dodatnie saldo w handlu zagranicznym bis!

Warszawa, 15 lutego 2017 r. 

Mimo wolniejszej dynamiki w 2016 r. (2,3 proc. r/r) polski eksport wypracował nadwyżkę w handlu zagranicznym i to już drugi rok z rzędu, dowiadujemy się z najnowszych danych. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, dodatni bilans handlu towarami w 2016 r. wyniósł 4 760 mln EUR. To blisko dwukrotny wzrost w porównaniu do 2015 r.!

Według wstępnych wyliczeń GUS, w całym 2016 r. wartoœć polskiego eksportu wyniosła 183 633,9 mln EUR, a importu 178 873,9 mln EUR. Nieco inne wyniki podaje natomiast NBP, który wartoœć ubiegłorocznego wywozu towarów z Polski oszacował na 176 506 mln EUR a wwozu na 174 889 mln EUR. Jednak również dane banku centralnego potwierdzajš informacje o dodatnim saldzie obrotów towarowych (1 617 mln EUR). Dodatkowo, NBP opublikował pozytywne statystyki dotyczšce przychodów z eksportu (43 935 mln EUR) i importu (30 608 mln EUR) usług.

– W zeszłym roku œwiętowaliœmy zanotowanie pierwszego od wczesnych lat 90. dodatniego bilansu handlu zagranicznego dla Polski. Jednak prawdziwy sukces to utrzymanie nadwyżki i sukcesywne zarabianie na wymianie międzynarodowej – podkreœla Radosław Jarema, szef polskiego oddziału AKCENTY, instytucji rozliczajšcej i zabezpieczajšcej transakcje międzynarodowe eksporterów i importerów.

Wykres 1. Saldo obrótów towarowych Polski w latach 2005-2016 w mln EUR
Opracowanie: AKCENTA na podstawie danych GUS

 01_Saldo obrótów towarowych Polski w latach 2005-2016 w mln EUR

Wykres 2. Saldo obrotów towarowych Polski w latach 2005-2016 w mln EUR
ródło: Opracowanie AKCENTY na podstawie danych NBP

 02_Saldo obrotów towarowych Polski w latach 2005-2016 w mln EUR

 

Z bliskimi rynkami najbardziej nam po drodze

Jak pokazujš wstępne dane GUS, za wzrost wartoœci polskiego eksportu towarów i zarazem nadwyżki w handlu zagranicznym w 2016 r. odpowiada głównie wywóz do krajów rozwiniętych (86,2 proc. udziału w 2016 r. wobec 85,7 proc. w 2015 r. i wzrost o 2,9 proc. r/r), w tym w większoœci do krajów UE (79,7 proc. udziału wzrost z 79,4 proc. w 2015 r. i wzrost o 2,6 proc. r/r).

Niestety, w minionym roku polski eksport zanotował słabszy wynik na rynkach krajów rozwijajšcych się (-6 proc. r/r). – To jednak bardzo ogólne i szerokie ujęcie. Na wielu bardzo perspektywicznych rynkach polski eksport odnosił w minionym roku znaczne sukcesy. Na przykład we wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju Indiach czy Wietnamie – dodaje ekspert AKCENTY. Najmocniejszy spadek wartoœci eksportu towarów w stosunku do roku 2015 Polska zanotowała w Ameryce Łacińskiej, osłabieniu uległa także sprzedaż na kierunku afrykańskim i azjatyckim.

Do pozytywnych wiadomoœci możemy jednak zaliczyć odbicie w eksporcie do Europy Œrodkowo-Wschodniej (wzrost wywozu o 6,5 proc. r/r.) – To sygnał, że polski eksport na tym kierunku w końcu odbił się od dna. Możemy mówić o względnej stabilizacji, ale nie zmienia to faktu, że do odrobienia pozostała ogromna strata. Na takim poziomie, jak w minionym roku, wartoœć polskiego eksportu do Europy Œrodkowo-Wschodniej była w 2011 r. – zaznacza Radosław Jarema.

Jest jeszcze sporo do poprawienia

- Obserwujšc na co dzień polskich przedsiębiorców handlujšcych z zagranicš, w tym eksporterów, widzimy, jak bardzo sš ambitni i jak wytrwale dšżš do celu. Doskonale wiedzš, jak mocna jest konkurencja na zagranicznych rynkach, i że w biznesie liczy się każdy grosz. A nawet nie gorsz, a eurocent, pens czy cent. Bardzo wiele zależy bowiem od kursów walut w których zawierajš kontrakty. Ich wahania przekładajš się też na ogólne wyniki dla polskiego eksportu i handlu zagranicznego – komentuje ekspert AKCENTY, Radosław Jarema. Dodaje przy tym, że mimo to, nadal zbyt mało eksporterów i importerów dba o ten aspekt swoich interesów.

Największy problem z wpływem zmian kursów walut na wysokoœci marży na kontrakcie majš MŒP. Według badania AKCENTY z 2016 r., tylko co pišty eksporter z sektora MŒP zabezpieczał w jakikolwiek sposób swoje transakcje przed ryzykiem walutowym. Ten odsetek pokrywał się z odsetkiem eksportujšcych, którzy sšdzili, że tego ryzyka w ogóle nie wyeliminować ani zminimalizować. Co więcej, aż 68% badanych uznało, że można je ograniczyć tylko w pewnym stopniu. - Œwiadczy to niestety o tym, że wœród polskich firm z sektora MŒP wiedza na temat możliwoœci zabezpieczenia kontraktów firmy przed niekorzystnymi zmianami kursów walut jest wcišż zbyt niska - komentuje Radosław Jarema. - Bioršc pod uwagę, że MŒP stanowiš 99,8 proc. firm w Polsce, to z pewnoœciš ważne zadanie do odrobienia dla tych przedsiębiorstw na przyszłe lata ­– dodaje ekspert AKCENTY.

 
 
 

AKCENTA logo - PLAKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferujšca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujšcych się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatnoœci zagranicznych i transakcjach zabezpieczajšcych kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków sš bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagš AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniajšcych potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 20 lat, obecnie w 5 krajach Europy Œrodkowej: w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

AKCENTA CZ
a legnagyobb fizetési intézmény
Közép-Európában
Szeretnék ügyfél lenni
29.000
ügyféllel
20
év tapasztalattal
Jelen weboldal használatával Ön jóváhagyja a sütik tárolását és használatát. További információkért lásd. Személyi adatok védelme.