Eksporterzy i importerzy widzš rok 2017 w jasnych barwach

Eksporterzy i importerzy widzš rok 2017 w jasnych barwach

27 grudnia 2016 r. 

Aż 30 proc. eksporterów i 28 proc. importerów przewiduje, że w nadchodzšcym roku poziom zamówień w ich firmach wzroœnie, a zaledwie ok. 5 proc. prognozuje spadek zamówień. Tak deklarowali przedstawiciele handlujšcych z zagranicš firm z sektora MŒP w ogólnopolskim badaniu AKCENTY przeprowadzonym na przełomie III i IV kwartału 2016 r.

- Nastawienie eksporterów i importerów do roku 2017 należy ocenić jako bardzo dobre. Ogromna większoœć spodziewa się, że nadchodzšcy rok będzie pod względem zamówień tak samo dobry lub nawet lepszy. Szczególnie cieszy to, że przedsiębiorców spodziewajšcych się wzrostu liczby zamówień jest aż szeœć razy więc niż pesymistów – wskazuje Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału AKCENTY, instytucji płatniczej rozliczajšcej i zabezpieczajšcej transakcje walutowe firm.

Wykres 1. -  Prognozy handlujšcych z zagranicš MŒP dot. poziomu zamówień w firmie w 2017 r.
ródło: Badanie Akcenty

 01_Prognozy handlujšcych z zagranicš MŒP dot. poziomu zamówień w firmie w 2017 r.

To dobre wieœci szczególnie w kontekœcie spowolnienia obserwowanego w polskich eksporcie. Według najnowszych danych GUS, po dziesięciu miesišcach 2016 r. polski wywóz liczony w rodzimej walucie wzrósł o 5,1 proc. r/r, jednak liczony w EUR już tylko o 0,8 proc. r/r. – Może nie sš to wzrosty, do których przyzwyczaili nas polscy eksporterzy, ale nie zapominajmy, że dzięki ich pracy Polska nadal utrzymuje dodatni bilans handlowy. Jeżeli uda im się utrzymać nadwyżkę do końca roku, to po raz drugi z rzędu zakończymy rok w handlu zagranicznym na plusie – komentuje Radosław Jarema.

Import z niepokojem spoglšda na kursy walut

Choć w badaniu AKCENTY importerzy okazywali podobny do eksporterów optymizm w stosunku do poziomu zamówień w najbliższych miesišcach, to realizacja ich prognoz jest istotnie zagrożona przez znaczšce zmiany kursów walut w końcówce mijajšcego roku. W cišgu ostatnich trzech miesięcy, mocno wzrosły kursy kluczowych dla handlu zagranicznego walut – dolara i euro. Słaby złoty oznacza dla importerów wyższš cenę za towary œcišgane z zagranicy i niższe marże. - Wielu importerów mogło nie przewidzieć aż tak dużego skoku wartoœci najważniejszych walut w końcówce 2016 r. Jednak mogli się na takš ewentualnoœć przygotować, np. zabezpieczajšc kurs swojego kontraktu zagranicznego za pomocš darmowego forwardu. Choć narzędzia ograniczajšce ryzyko kursowe mogš być w takich wypadkach bardzo skuteczne i opłacalne, tylko 23 proc. importerów z sektora MŒP zadeklarowało w naszym badaniu stosowanie takiej ochrony. Tymczasem ostatni okres dobitnie pokazuje, jak bardzo niestabilne mogš być kursy walut i jak duże ryzyko wišże się z prowadzeniem wymiany handlowej z zagranicš bez należytych zabezpieczeń – przekonuje ekspert AKCENTY.

 

* Badanie zostało przeprowadzone przez 4P research mix na zlecenie instytucji płatniczej AKCENTA w na przełomie wrzeœnia i paŸdziernika 2016 r. oraz objęło grupę mikro, małych oraz œrednich firm, dla których eksport lub import jest istotnš częœciš działalnoœci. Dane zebrano metodš telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 200 przedsiębiorstw z sektora MŒP, zajmujšcych się importem (N=100) lub eksportem (N=100).

 
 
 

AKCENTA logo - PLAKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferujšca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujšcych się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatnoœci zagranicznych i transakcjach zabezpieczajšcych kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków sš bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagš AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniajšcych potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 19 lat, obecnie w 5 krajach Europy Œrodkowej: w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

AKCENTA ma 27 tys. Klientów, dla których w 2015 r. zrealizowała transakcje walutowe o łšcznej wartoœci blisko 12,7 mld zł.

AKCENTA CZ
a legnagyobb fizetési intézmény
Közép-Európában
Szeretnék ügyfél lenni
29.000
ügyféllel
20
év tapasztalattal
Jelen weboldal használatával Ön jóváhagyja a sütik tárolását és használatát. További információkért lásd. Személyi adatok védelme.