Akcenta top

Koszty przewalutowań kulš u nogi polskich eksporterów

Koszty przewalutowań kulš u nogi polskich eksporterów

Warszawa, 22 maja 2019 r.

Według wstępnych danych GUS w 2018 r. wartoœć polskiego eksportu towarów wyniosła 940,4 mld zł i była wyższa o 6,5% rok do roku. Powoli zbliża się zatem do osišgnięcia wartoœci 1 biliona zł. Wyniki polskiej sprzedaży zagranicznej mogłyby być jednak jeszcze lepsze. Krajowi eksporterzy, szczególnie ci z sektora MŒP, tracš na kosztownych przewalutowaniach. W obliczu spowolnienia gospodarczego w Europie, oszczędnoœci w tej sferze będš ważne dla utrzymania konkurencyjnoœci polskiego eksportu, wskazujš eksperci międzynarodowej instytucji płatniczej AKCENTA.

– Koszty przewalutowań oraz niepewnoœć zwišzana ze zmiennoœciš i nieprzewidywalnoœciš kursów walut wpływajš na konkurencyjnoœć polskich firm. Przedsiębiorcy muszš bowiem te czynniki uwzględnić w swojej ofercie. Inaczej ryzykujš własnš marżš. Bez odpowiednich narzędzi ograniczania ryzyka kursowego i aktywnego poszukiwania najlepszej oferty wymiany walut firmy tracš ułamek swojego zysku. W zależnoœci od miejsca przewalutowania, różnice mogš być liczone w setkach czy nawet tysišcach złotych. W skali całego kraju to daje już realne straty – mówi Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału AKCENTY.

W poszukiwaniu oszczędnoœci …

Mimo coraz mocniejszej specjalizacji Polski w eksporcie duża grupa krajowych firm wcišż niepotrzebnie ponosi znaczne koszty obsługi walutowej i transakcji zagranicznych w swoich bankach. W sektorze klientów indywidualnych lukę na rynku korzystnej wymiany walut wypełniły kantory internetowe. Jednak, mimo ogromnej skali działania, do dziœ działajš one na podstawie niezaktualizowanych do obecnych realiów przepisów. Przedsiębiorstwa obracajš i wymieniajš dużo większe kwoty niż użytkownicy indywidualni, więc kwestia bezpieczeństwa ich transakcji jest niezwykle istotna. Podmiotami, które oferujš konkurencyjne do oferty bankowej kursy wymiany walut, a jednoczeœnie zapewniajš poziom bezpieczeństwa równy bankom, sš instytucje płatnicze. Podlegajš one innym, bardziej restrykcyjnym przepisom niż kantory internetowe. Jednoczeœnie dzięki wšskim specjalizacjom, np. w obsłudze walutowej, mogš zaproponować bardzo atrakcyjne usługi. Ich obecnoœć na rynku pozwala przedsiębiorcom korzystać z najlepszych kursów wymiany walut i płatnoœci zagranicznych i to bez koniecznoœci zmiany banku czy ponoszenia dodatkowych opłat. A różnice w kursie oferowanym przez instytucję płatniczš i bank mogš być spore. -  Przykładowo przy wymianie 10 tys. euro na złotówki przy pomocy instytucji płatniczej oszczędnoœci kształtujš się zwykle na poziomie 200-500 zł na jednej transakcji. Przy czym np. w AKCENCIE dodatkowo oferujemy firmom negocjowanie z nami kursu wymiany. To także coœ, czego nie oferujš ani e-kantory, ani banki – dodaje Radosław Jarema.

… i stabilnoœci

Kolejnš usługš, którš eksporterzy, jak i importerzy mogš znaleŸć w ofercie instytucji płatniczych, sš transakcje forward. Zamrażajš one kurs wymiany dla kwoty z danego kontraktu firmy. W ustalonym w umowie terminie firma może przewalutować wskazanš kwotę po wiadomym z góry kursie. – Forward to ogromne ułatwienie w planowaniu i przygotowywaniu oferty. Dzięki temu rozwišzaniu firma nie musi uwzględniać w niej marginesu na możliwe wahania kursu, co często oznacza koniecznoœć większego narzutu na cenie produktu. A trzeba pamiętać, że wiele kontraktów eksportowych jest realizowanych w perspektywie kilku miesięcy, kiedy to już kursy walut mogš znacznie się zmienić - zaznacza ekspert AKCENTY.

W gorszych czasach warto przyjrzeć się finansom

Oszczędnoœci mogš być krajowym przedsiębiorstwom w najbliższym czasie potrzebne szczególnie ze względu na spowolnienie na ważnych rynkach unijnych, w tym gospodarki naszego największego partnera – Niemiec. Dużymi zagrożeniami pozostajš także możliwoœć zaostrzenia wojny handlowej na linii Chiny – USA oraz wcišż utrzymujšca się niepewnoœć względem Brexitu i jego scenariusza. - Na ewentualne „gorsze czasy” warto się zawczasu przygotować. Analiza wydatków firmy to jeden ze sposobów na znalezienie możliwoœci do zaoszczędzenia. Może się okazać, że proste rozwišzania pozwolš na zachowanie marży czy utrzymanie konkurencyjnoœci na rynku – dodaje Radosław Jarema z AKCENTY.

 
 
 

AKCENTAAKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferujšca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujšcych się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatnoœci zagranicznych i transakcjach zabezpieczajšcych kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków sš bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagš AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniajšcych potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 20 lat, obecnie w 7 krajach Europy: w Czechach, Francji, Niemczech, Polsce, Rumunii, oraz na Słowacji i Węgrzech.

AKCENTA CZ
a legnagyobb fizetési intézmény
Közép-Európában
Szeretnék ügyfél lenni
36.000
ügyféllel
20
több mint
év tapasztalat
Jelen weboldal használatával Ön jóváhagyja a sütik tárolását és használatát. További információkért lásd. Személyi adatok védelme.