Na co narzekajš MŒP zajmujšce się importem oraz eksportem?

Na co narzekajš MŒP zajmujšce się importem oraz eksportem?

14 marca 2014 r.

Na co narzekajš MŒP zajmujšce się importem oraz eksportem?

Badanie „Przewidywania i nastroje importerów i eksporterów"*, przeprowadzone na zlecenie AKCENTY, instytucji płatniczej zajmujšcej się obsługš transakcji walutowych dla firm, wykazało, iż 43,5 proc. przedsiębiorców prowadzšcych wymianę handlowš z zagranicš za największš przeszkodę w prowadzeniu działalnoœci uważa biurokrację. Więcej niż co pišty przedsiębiorca narzeka na koszty usług bankowych (22,3 proc.) oraz ma trudnoœci w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników (21,7 proc.).

Wymiana towarowa z innymi krajami jest motorem polskiej gospodarki. Widać to szczególnie na przykładzie polskiego eksportu, który w III kwartale 2013 r. miał wyraŸnie dodatni wpływ na wzrost gospodarczy (+1,4 pkt. proc.). Jednoczeœnie polscy przedsiębiorcy zajmujšcy się handlem zagranicznym nie majš łatwego życia. Spoœród wielu potencjalnych utrudnień zarówno importerzy jak i eksporterzy (odpowiednio 44,7 proc. i 42,2 proc.) wskazali, iż największym utrudnieniem jest dla nich nadmierna biurokracja.

Eksporterzy majš inne bolšczki niż importerzy. Dla 1/3 firm zajmujšcych się eksportem drugim największym problemem sš wysokie koszty usług bankowych (28,9 proc. łšczny wynik 22,3 proc.). Jak twierdzi Radosław Jarema, dyrektor zarzšdzajšcy AKCENTA w Polsce, niezadowolenie z kosztów usług bankowych firm z sektora MŒP wydaje się być niestety zrozumiałe. Obsługę transakcji walutowych dla firm do tej pory prowadziły głównie banki, najczęœciej nastawione na obsługę największych firm i korporacji. Mniejsze przedsiębiorstwa prowadzšce wymianę handlowš często nie sš w stanie sprostać wymogom (np. wysokoœci salda obrotów walutowych), które w oczach banków uprawniałyby do korzystniejszych warunków. Aż 13,3 proc. eksporterów potwierdziło tę tezę, wskazujšc w badaniu, że oferta banków jest niedostosowana do ich potrzeb. Rynek usług finansowych się zmienia, banki przestały być jedynš bezpiecznš opcjš dla eksporterów i importerów. Wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że inne rozwišzania sš lepsze także w zakresie kosztów. Trzeba tylko policzy栖 mówi Radosław Jarema z AKCENTY.

Badanie AKCENTY pokazało również, iż polscy eksporterzy częœciej niż importerzy narzekajš na deficyt wykwalifikowanych kadr (25,6 proc.), brak rzšdowego wsparcia (20 proc.) oraz ograniczony dostęp do finansowania inwestycji (16,7 proc.). Natomiast importerzy częœciej deklarujš utrudnienia zwišzane z wysokimi kosztami działań marketingowych (22,3 proc.). Według właœcicieli firm zajmujšcych się importem to właœnie koszty marketingu były drugim po biurokracji (44,7 proc.) najczęœciej napotykanym problemem. Na dalszych miejscach znalazły się trudnoœci ze znalezieniem przez importerów wykwalifikowanych pracowników (18,1 proc.) oraz ex aequo wysokie koszty korzystania z usług bankowych i ograniczony dostęp do finansowania inwestycji (16 proc.).

Co więcej, importerzy rzadziej umieli podać, co stanowi dla nich największš przeszkodę w prowadzeniu działalnoœci (20,2 proc.). Eksporterzy nie mieli z tym większych problemów (8,9 proc.).

Jak wynika z badania AKCENTY, wiele trudnoœci, które napotykajš firmy z sektora handlu zagranicznego jest zwišzane z kosztami lub brakiem œrodków. Polscy importerzy i eksporterzy muszš zatem rozważnie obrać swoimi œrodkami. Jednym z mechanizmów zabezpieczania się firm przed stratami zwišzanymi z obrotem walutami jest korzystanie z obsługi transakcji walutowych. AKCENTA umożliwia firmom z sektora handlu zagranicznego zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym, dzięki transakcjom forward, które pomagajš wyeliminować straty zwišzane z wahaniami walut. Atrakcyjne warunki współpracy w AKCENCIE sš oferowane nie tylko wielkim korporacjom ale i mniejszym firmom. Dzięki przejrzystym zasadom i ofercie dostosowanej do potrzeb MŒP, AKCENTA stanowi alternatywę dla banków, na które, jak wykazało badanie, tak często narzekajš przedsiębiorcy.

AKCENTA CZ
a legnagyobb fizetési intézmény
Közép-Európában
Szeretnék ügyfél lenni
29.000
ügyféllel
20
év tapasztalattal
Jelen weboldal használatával Ön jóváhagyja a sütik tárolását és használatát. További információkért lásd. Személyi adatok védelme.