Polski eksport wreszcie ruszył poza Unię?

Polski eksport wreszcie ruszył poza Unię?
Warszawa, 12 maja 2017 r.

GUS przedstawił interesujšce wyniki polskiego handlu zagranicznego za I kwartał 2017 r.  Udział kierunku unijnego w polskim eksporcie zmniejszył się z 81,3 proc. w pierwszych trzech miesišcach 2016 r. do 79,5 proc. w roku bieżšcym, choć sama dynamika sprzedaży do UE była dodatnia, a wartoœć obrotów o 6,8 proc. wyższa niż rok temu. Podobny trend widać w imporcie. Czy to pierwszy sygnał zwrotu polskich firm w stronę bardziej odległych rynków?

Według najnowszych danych GUS, wartoœć polskiego eksportu wzrosła w cišgu pierwszych trzech miesięcy br. o 9,2 proc. r/r, a wartoœć importu o 12,3 proc. r/r. Trudno w tych podstawowych wynikach dopatrzyć się znaczšcych niespodzianek, jednak wœród danych podanych przez urzšd możemy też znaleŸć takie, które zauważalnie różniš się od zeszłorocznych.

W I kwartale 2017 r. zanotowaliœmy duży wzrost wartoœci eksportu towarów do krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej (o 31,4 proc. r/r), w tym do naszego 8. partnera handlowego, Rosji (o 22,7 proc. r/r). Tymczasem na poczštku 2016 r. wartoœć eksportu do tego regionu zanotowała ujemny wynik w rok rocznym ujęciu. Innš dynamikę wykazała także sprzedaż na rynek Wielkiej Brytanii. O ile w 2016 r., dynamika eksportu w tym kierunku mocno wyhamowała, to w I kwartale br. można już zaobserwować znaczšcy wzrost polskiego eksportu na ten rynek (o 9,7 proc. r/r). Wœród pierwszej 10-tki najważniejszych polskich kierunków eksportu, wyższš dynamikš wzrostu może pochwalić się jedynie wywóz na wspomniany już rynek rosyjski oraz amerykański (+22,8 proc. r/r).

Polski handel potrzebuje dywersyfikacji rynków zbytu

Największym zaskoczeniem jest jednak informacja o zmniejszeniu się udziału kierunku unijnego w polskiej sprzedaży zagranicznej. Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału AKCENTY, instytucji płatniczej na co dzień obsługujšcej transakcje walutowe eksporterów i importerów, przekonuje, że to dobra wiadomoœć. Dlaczego? - Mocne uzależnienie handlu zagranicznego od jednego kierunku zawsze niesie z sobš duże ryzyko. Jeżeli pojawiš się tam problemy czy kryzysy, konsekwencje dla firm eksportujšcych wyłšcznie na tym kierunku mogš być bardzo dotkliwe. Dywersyfikacja rynków zbytu, ekspansja zagraniczna na różne rynki, dajš eksporterom bufor, bo w razie trudnoœci majš w swoim portfelu kierunki, które nie sš danym kryzysem dotknięte – wyjaœnia Jarema. Według eksperta AKCENTY, wzrost wartoœci eksportu towarów do krajów poza UE powinien cieszyć tym bardziej, że to tam rodzš się nowe możliwoœci, sš ogromne rynki z dużym popytem, a przede wszystkim istnieje przestrzeń dla firm z Polski. – Na rynkach UE robi się coraz ciaœniej, panuje duża konkurencja, w niektórych krajach mocniej odczuwany jest protekcjonizm gospodarczy. Jeżeli polski eksport ma się dynamicznie rozwijać i rosnšć przez kolejne lata, koniecznym warunkiem jest budowa mocnej pozycji nie tylko w UE, ale także poza Uniš, a nawet poza Europš. Być może właœnie 2017 r. przyniesie poczštek takiego pożšdanego trendu w polskim handlu zagranicznym – dodaje ekspert.

Jeszcze za wczeœnie, aby mówić o zmianie trendu, ale...

Rok 2017 zaczyna się dla polskiego handlu zagranicznego doœć interesujšco. Również import notuje większe wpływy spoza UE. Udział Unii zmniejszył się w I kwartale br. do 59,2 proc. z 60,8 proc. notowanych w analogicznym okresie w 2016 r. Jednak, jak przypomina Radosław Jarema z AKCENTY, podane przez GUS dane obejmujš bardzo krótki okres i warto jeszcze poczekać, zanim zaczniemy z całš pewnoœciš mówić o zupełnej zmianie trendu w kierunkach polskiej wymiany handlowej. – Pierwsze w tym roku dane kwartalne to ważny i pozytywny sygnał. Mam nadzieję, że nie jest to sygnał jednorazowy, tylko zwiastun nowego rozdziału w historii polskiego handlu zagranicznego. Zobaczymy, kolejne wyniki już za trzy miesišce – mówi Radosław Jarema.

 

*Podane dane sš liczone w euro.
AKCENTA CZ
a legnagyobb fizetési intézmény
Közép-Európában
Szeretnék ügyfél lenni
29.000
ügyféllel
20
év tapasztalattal
Jelen weboldal használatával Ön jóváhagyja a sütik tárolását és használatát. További információkért lásd. Személyi adatok védelme.