W 2017 r. Polska nie utrzyma nadwyżki w handlu zagranicznym?

W 2017 r. Polska nie utrzyma nadwyżki w handlu zagranicznym?

Warszawa, 11 sierpnia 2017 r. 

Wg najnowszych danych GUS, pierwszš połowę 2017 r. polski handel zagraniczny kończy na plusie, z nadwyżkš 972,3 mln EUR w bilansie handlowym. Jak wskazujš eksperci instytucji płatniczej AKCENTA, do końca roku, mimo wysokiej dynamiki (+8,4% r/r), eksport może nie utrzymać przewagi nad szybciej rosnšcym importem (+10,9% r/r). Czy to koniec nadwyżki w saldzie wymiany zagranicznej Polski?

W I połowie 2017 r. wartoœć polskiego eksportu wyniosła 99,1 mld EUR, natomiast do kraju sprowadzono w tym czasie towary o wartoœci 98,2 mld EUR. Saldo handlu zagranicznego ukształtowało się na poziomie 972,3 mln EUR i jest to wynik ponad 4-krotnie niższy niż rok temu, gdy nadwyżka wynosiła 4196,5 mln EUR, wynika z obliczeń instytucji płatniczej AKCENTA na podstawie danych GUS.

Na nadwyżkę w handlu wcišż pracujemy

AKCENTA przypomina, że polski handel zagraniczny przeszedł długš drogę do wypracowania dodatniego salda obrotów handlowych. W czasach kryzysu finansowego deficyt handlowy sięgał (w 2008 r.) nawet 26,2 mld EUR. Jednak już 7 lat póŸniej, w 2015 r. Polska zanotowała, pierwszy raz od lat 90., nadwyżkę w wymianie międzynarodowej w wysokoœci 2,4 mld EUR. W 2016 r. bardzo mocno rosnšcy eksport powiększał przewagę nad importem towarów z zagranicy, zwiększajšc dodatnie saldo handlowe na koniec roku do 3,9 mld EUR. Trend ten odwrócił się w roku obecnym, a nadwyżka topnieje z miesišca na miesišc. Jednak, jak zwraca uwagę AKCENTA, to wcale nie musi oznaczać, że polski eksport jest w złej formie.

- Polski eksport notuje w tym roku bardzo dobre wyniki. Wartoœć wywozu w I półroczu br. wzrosła o 8,4% w porównaniu do podobnego okresu przed rokiem, kiedy to dynamika wynosiła zaledwie 2,1% r/r. Eksport jest więc w bardzo dobrej kondycji i roœnie. Problem w tym, że import roœnie szybciej. Jeszcze w roku poprzednim, po pierwszych 6. miesišcach, wykazywał ujemnš dynamikę, teraz we wzrostach wartoœci przegania eksport. Bioršc pod uwagę fakt, że różnica w wartoœci eksportu i importu jest nadal niewielka, nawet małe zmiany wpływajš na wynik bilansu handlowego. Dlatego tak trudno przewidzieć, czy rok 2017 polska wymiana handlowa zakończy na plusie czy na minusie – mówi Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału AKCENTY, instytucji płatniczej realizujšcej i zabezpieczajšcej transakcje walutowe eksporterów i importerów.

Według eksperta AKCENTY rosnšcy import może sygnalizować wzrost konsumpcji i popytu na towary w Polsce. Może także oznaczać napływ inwestycji oraz to, że firmy w Polsce rozwijajš swojš produkcję – zamawiajš sprzęt, materiały i będš więcej wytwarzać. - Częœć produkcji może zostać przeznaczona na rynek wewnętrzny, ale i na sprzedaż zagranicznš. Rosnšcy import może więc po częœci służyć większemu eksportowi w przyszłoœci – wskazuje Radosław Jarema z AKCENTY.

Eksport podbija największe rynki œwiata

Jednoczeœnie AKCENTA przekonuje, że polski eksport nie tylko notuje w obecnym roku solidny wzrost wartoœci, ale i powiększa sprzedaż na ważnych i perspektywicznych rynkach. Warto zwrócić uwagę na awans kierunku amerykańskiego do pierwszej dziesištki najważniejszych kierunków polskiego wywozu (9. miejsce). W I połowie 2017 r. eksport do Stanów Zjednoczonych jest wyższy o 26,6% w porównaniu do analogicznego okresu rok wczeœniej. To nie jedyny imponujšcy wzrost wywozu w pierwszej dziesištce kierunków. O 16,9% r/r wzrosła wartoœć polskiego eksportu towarów do Rosji (7. miejsce). – USA i Rosja to wielkie i ważne rynki. Sukcesy polskich eksporterów w tych krajach to wyjštkowo dobra wiadomoœć. Już od dłuższego czasu obserwujemy coraz większe zainteresowanie eksporterów kierunkiem amerykańskim. Awans do pierwszej dziesištki najważniejszych odbiorców polskiego eksportu wydawał się więc kwestiš czasu – komentuje przedstawiciel AKCENTY.

Nie bez wpływu na wyniki eksporterów na tych rynkach miały jednak notowania walut. - W pierwszej połowie roku dolar amerykański notował rekordowe wartoœci, lepsze notowania miał także rosyjski rubel. Jednak już w drugiej połowie roku kurs może nie być dla eksporterów tak korzystny. Już teraz widać dużš zmianę ich notowań w porównaniu z poczštkiem roku. Mam nadzieję, że wielu polskich eksporterów o tym pomyœli i zawczasu zabezpieczy swoje kontrakty przed ryzykiem kursowym – dodaje Radosław Jarema z AKCENTY.

W przypadku importu najmocniejszy wzrost - o 28,3%. r/r - wartoœci sprowadzonych do Polski towarów GUS zanotował z Rosji. Polskie relacje handlowe z Rosjš wyraŸnie się odbudowujš. Wymianie handlowej sprzyjać może także nieco lepsza kondycja rosyjskiej gospodarki, która po blisko dwuletnim kryzysie ma szansę w 2017 r. odnotować w końcu odbicie.

 

 
 
 

AKCENTA logo - PLAKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferujšca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujšcych się eksportem i importem.

AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatnoœci zagranicznych i transakcjach zabezpieczajšcych kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków sš bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagš AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniajšcych potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).

AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 20 lat, obecnie w 5 krajach Europy Œrodkowej: w Czechach, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

AKCENTA CZ
a legnagyobb fizetési intézmény
Közép-Európában
Szeretnék ügyfél lenni
29.000
ügyféllel
20
év tapasztalattal
Jelen weboldal használatával Ön jóváhagyja a sütik tárolását és használatát. További információkért lásd. Személyi adatok védelme.