Akcenta top

Személyes adatok védelme

A személyes adatok kezelése és védelme a GDPR szerint
Információk a szállítók számára

A személyes adatok kezelése és védelme a GDPR szerint

Engedje meg, hogy tájékoztassuk az AKCENTA CZ a.s. társaságnál (továbbiakban csak „AKCENTA”) a személyes adatok kezelése során alkalmazott alapelvekről, és biztosítsuk, hogy személyes adatai bizalmas jellegének és biztonságának megőrzése során a törvényben megfogalmazott alapelveket követjük.

Ügyfeleink magánéletének és személyes adatainak védelme kiemelten fontos kérdés számunkra. Ezeket az adatokat bizalmas adatoknak tekintjük, és titkosan kezeljük. Kezelésük során nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra, a szerződéses partnerek kiválasztására és a szabályok szigorú betartására. 

1. A személyes adatok védelmével kapcsolatos elérhetőségi adatok

A személyes adatok kezelője:

 • A cég neve: AKCENTA CZ a.s.
 • A cég regisztrációs száma: 25163680 A cég adószáma: CZ25163680
 • A cég székhelye: Praha 1, Salvátorská 913/8, Postai irányítószám 110 00 Cseh Köztársaság

Adatvédelmi tisztviselő:

2. A személyes adatokat érintő adatkezelés köre:

A személyes adatok kezelése az érintett részéről rendelkezésre bocsátott körben történik, az

 • az AKCENTA társasággal kötött szerződéses jogviszony létrehozásával összefüggésben, vagy
 • amelyeket az AKCENTA más módon gyűjtött, és az érvényes és hatályos jogszabályokkal összhangban, illetve törvényben előírt kötelessége teljesítésének megfelelően kezel.

A személyes adatok gyűjtése az alábbi forrásokból történik

 • érintettek,  
 • harmadik felek és
 • nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások.

A személyes adatok feldolgozásával érintettek főleg az alábbi személyek:

 • ügyfelek és lehetséges ügyfelek,
 • a honlap látogatói és más kommunikációs csatornák felhasználói,
 • illetve más érintettek, akik esetében személyes adataik kezeléséhez jogos érdek fűződik.

3. Az Ön személyes adatainak tárolási ideje

Személyes adatait csak a feltétlenül szükséges ideig tároljuk, és a jogszabályokban előírt törvényes határidők szerint archiváljuk. 

A személyes adatokat az Ön személyes adatainak kezelését lehetővé tevő szerződéses jogviszony időtartama alatt, vagy egyéb jogcím megszűnéséig kezeljük. Ez azt jelenti, hogy belső szabályokat állítottunk fel, amelyek alapján vizsgáljuk a személyes adatok birtoklásának jogszerűségét, valamint azt, hogy az adatokat nem birtokoljuk-e hosszabb ideig, mint amelyre jogosultságunk szól. A törvényes ok megszűntével elvégezzük az érintett személyes adatok törlését.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokat csak azon cél fennállásának időtartamáig őrizzük meg, amelyhez hozzájárulását adta.

4. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az érintettek egyértelmű és felcserélhetetlen azonosítására szolgáló adatok, besorolásuk a következő kategóriák szerint történik:

 • azonosító adatok (vezetéknév és utónév, egyedi azonosító szám, születési idő és hely, beosztás, személyazonosságot igazoló okmány száma, igazolvány kiadója és a kiadás dátuma, igazolvány érvényessége, nem, állampolgárság, a személy politikai közszereplő-e, adóilletőség, adószám),
 • elérhetőségi adatok (állandó lakcím, telefonszám, mobiltelefonszám, e-mail),
 • szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatok (szerződéses jogviszony alapján nyújtott szolgáltatásokra és igénybevételükre vonatkozó adatok (pl. bankszámlaszámok, belső fizetési számla egyenlege, tranzakcióra vonatkozó adatok, telefonbeszélgetések hangfelvételei, egyéb kommunikációról készült felvételek),
 • kereskedelmi és marketing jellegű információk.

5. Az Ön személyes adatait érintő adatkezelés célja

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag meghatározott céllal történik, e meghatározott cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges körben és időtartamban, amely cél lehet:

 • jogi kötelezettségnek való megfelelés,
 • olyan szerződés megkötéséről vagy módosításáról folytatott tárgyalás, amelyben az érintett az egyik szerződő fél,
 • megkötött szerződés teljesítése,
 • az AKCENTA, illetve harmadik fél jogainak vagy jogilag védett érdekeinek védelme, 
 • pályázati eljárás lefolytatása üres álláshelyek betöltésére,
 • marketingüzenetek küldése,
 • tájékoztatás a kínált termékekről vagy szolgáltatásokról, illetve módosításaikról.

6. Jogszabályi keret

Az Ön személyi adatainak kezelése az érvényes és hatályos jogszabályoknak megfelelően történik, ezek felsorolása az alábbiakban szerepel:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 április 27-i 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • a bankokról szóló 21/1992 Sb. számú törvény
 • a fizetési rendszerekről szóló 370/2017 Sb. számú törvény
 • a tőkepiaci vállalkozásokról szóló 256/2004 számú törvény
 • a nemzetközi adóigazgatási együttműködésről szóló 164/2013 Sb. számú törvény
 • egyes pénzmosás elleni intézkedésekről szóló 253/2008 Sb. számú törvény

7. A személyes adatok címzettjei

Személyes adatainak kezelését közvetlenül az adatkezelő végzi, vagy adatkezelők és adatfeldolgozók a Cseh Köztársaságban és külföldön, főleg meghatalmazott képviselők esetében, akik szintén megfelelő és hitelt érdemlő garanciákat nyújtanak a személyes adatok védelmét biztosító technikai és szervezési intézkedések alkalmazására. A személyes adatok kezelését csakis adatfeldolgozók vagy további adatfeldolgozók végzik, kizárólag a személyes adatok kezeléséről szóló szerződés alapján.

A legjelentősebb adatkezelők jegyzéke, akik az összes biztonsági alapelv betartása mellett, a meghatározott célhoz feltétlenül szükséges körben hozzáféréssel rendelkeznek az ügyfelek egyes személyes adataihoz:

 Meghatalmazott képviselők

 https://www.akcentacz.hu/kereskedelmi-kepviselok.html

 Rendszergazda

 AKCENTA LOGISTIC a.s.

 A cég regisztrációs száma: 28807588

 A belső rendszer és az OLB szoftveres megoldása 

 TESCO SW a.s.

 A cég regisztrációs száma: 25892533

 Ügyfélalkalmazást támogató szoftvermegoldás 

 RYANT, s.r.o.

 A cég regisztrációs száma: 26249871

Az AKCENTA bizonyos esetekben, azonban mindig a törvény alapján és annak keretein belül, köteles átadni a személyes adatokat az alábbi címzettek részére:

 • bankok,
 • külső munkatársak és vállalkozók, szerződés teljesítése céljából,
 • postaforgalmi és távközlési szolgáltatók, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatók,
 • közhatalmi szervek.

Az Önnek kínált szolgáltatásaink teljesítésének biztosítása (fizetési forgalom /befektetési szolgáltatások) szükségessé teszi, hogy személyes adatait adatkezelés céljából továbbítsuk a Cseh Köztársaság területén kívüli helyre. Így megtörténik személyes adatainak továbbítása EU-n kívüli harmadik országokba is. Azonban az adattovábbításra mindig a jogszabályi követelményekkel összhangban kerül sor, és minden esetben biztosított személyes adatainak védelme.

8. A honlap használata

Hozzájárulás a piaci hírek elküldéséhez

A hírlevélre (piaci hírek) történő feliratkozással és annak megerősítésével (az azt követően elküldött link megnyitása révén) Ön hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. Az átadott adatokat az adatkezelő marketing célokra használja, és nem kizárólag csak a piaci hírek küldésére. Adatai nem kerülnek továbbításra harmadik felek részére, megőrzésük 5 évig tart, vagy amíg hozzájárulását vissza nem vonja.

Egyúttal tudomásul veszi, hogy a személyes adatok átadása önkéntes. Nem köteles átadni személyes adatait, azonban ennek hiányában nem küldhetők el Önnek a piaci hírek.

Aktív módon átadott információk - kapcsolatfelvételi űrlap

A honlap egyes részei kérhetnek Öntől információkat a kapcsolatfelvétel érdekében (e-mail és/vagy telefonos kapcsolat, név vagy cégnév). Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a kapcsolati adatok kezeléséhez kínálatának rendelkezésre bocsátása és a jövőbeni keretszerződés megkötése céljából. Ön tájékoztatást kap arról, hogy mely információk kötelezőek és melyek választhatóak. Az átadott kapcsolati adatok tárolása 1 évig tart. 

Passzívan nyújtott információk - cookies

A webes felületünkön való tartózkodása során bizonyos információk passzívan is begyűjtésre kerülhetnek (azaz begyűjtjük anélkül, hogy azokat Ön aktívan továbbítana számunkra) különböző technológiák használatával (mint például cookiek, javascriptes mérési rendszerek, elsősorban Google Aanalytics, és az Ön HTTP-kérelmének sztenderd logolása a szerveroldalon). 

Az Ön internetes böngészője (browser) automatikusan átad ezeknek az oldalaknak néhányat a feltüntetett anonim információkból, mint pl. a web-portál, vagy kereső URL, melyet éppen elhagyott (ún. Referrer URL), az Ön IP címe, az éppen használt számítógépének böngészőjének, és operációs rendszerének verziója, alapvető nyelvbeállítás, illetve az Ön böngészőjének feltelepített kiegészítői. Ezek az oldalak a működésükhöz megkövetelik, hogy ún. cookiekat helyezhessenek el az Ön számítógépén. Ezt beállíthatja úgy, hogy abban a pillanatban tájékoztassa Önt, amikor a cookiek elküldésre került, vagy teljesen elutasíthatja, illetve letilthatja a cookiekat, de ezen weboldalak bizonyos részeinek ezek nélkül nem biztosított a helyes működésük.

9. Tájékoztatás az érintettek jogairól

Személyes adatainak kezelését átlátható módon, a jogszabályi követelményekkel összhangban végezzük. Önt megilleti az adataihoz való hozzáférés, a tájékoztatás joga, valamint az alábbiakban felsorolt további jogok. Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelés nincs rendben, panaszt nyújthat be a 170 00 Praha 7, Pplk. Sochora 27. székhelyű Adatvédelmi Hatósághoz (Úřad pro ochranu osobních údajů), e-mail: posta@uoou.cz.

 • Joga van hozzáférni saját személyes adataihoz. Abban az esetben, ha adatai tévesek, joga van helyesbítésükre. Az adatkezelés céljainak figyelembevételével joga van kérni, hogy hiányos adatait kiegészítsük, jogosulatlan kezelésük esetén töröljük, illetve korlátozzuk kezelésüket. 
 • Ha megkötött szerződés, vagy az Ön hozzájárulása alapján a személyes adatok kezelése automatizáltan történik, joga van ezen adatokat illetően az ún. adathordozhatósághoz, ebben az esetben az adatokat strukturált, általánosan használt, és géppel olvasható formátumban bocsátják rendelkezésére.
 • Kifogást emelhet személyes adatainak kezelése ellen, ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait a továbbiakban nem fogjuk kezelni ilyen módon és ilyen célra. 
 • Azokban az esetekben, ha adatai kezeléséhez igényeljük hozzájárulását, Önnek joga van ezt a hozzájárulást bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nincs befolyással adatainak abban az időszakban történt kezelésére, amikor ez a hozzájárulás még érvényben volt, sem pedig személyes adatainak egyéb jogi indokok alapján (pl. jogi kötelezettségeknek való megfelelés, vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából) történő kezelésére, amennyiben alkalmazásukra sor kerül.

Tájékoztatás a beszállítók személyes adatainak GDPR szerinti kezeléséről

Ezúton tájékoztatjuk Önt a személyét érintő személyes adatok kezeléséről, amely az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló 2016. április 27-i 2016/679 rendeletének megfelelően történik, valamint szeretnénk tájékoztatni ezen adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról is.

A személyes adatokat az AKCENTA CZ a.s. társaság kezeli (székhelye Praha 1, Salvátorská 913/8, postai irányítószám 110 00, Cseh Köztársaság, kapcsolattartó cím: Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu) (a továbbiakban csak „adatkezelő“), az alábbi kategóriákban:

1. Szerződések, megrendelések, számlák

A szerződés teljesítése céljából és a törvényben elrendelt kötelezettségek teljesítése érdekében az adatkezelő a szerződésekben, megrendelésekben vagy számlákban szereplő természetes személyek személyes adatait kezeli. A dokumentumok megőrzése 10 évig tart, és átadhatók a fuvarozási vállalatnak vagy a felügyeleti szerveknek.

2. Kapcsolati adatok

Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a beszállítók kapcsolati adatainak kezeléséhez üzleti tárgyalások, szerződéskötés és a szerződés későbbi végrehajtása céljából. Az adatszolgáltatás szerződéses követelmény. Az ilyen információk átadásának megtagadása az összes üzleti tevékenység megszakítását eredményezheti.

A nyilvántartások folyamatosan frissülnek.

Az Önt megillető jogok

Joga van az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz, kérni javításukat vagy törlésüket, illetve kezelésük korlátozását, kifogást emelni kezelésük ellen, valamint joga van az adatok hordozhatóságához. Szintén joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, és ha fennáll a gyanú, hogy a személyes adatok kezelése nincs összhangban az Ön magánéletének védelmével, vagy törvénysértő, akkor joga van az adatkezelőhöz magyarázatért folyamodni, illetve a létrejött állapot megszüntetését kérni.

A személyes adatok védelmével megbízott személy kapcsolati adatai

AKCENTA CZ
a legnagyobb fizetési intézmény
Közép-Európában
Szeretnék ügyfél lenni
42.000
ügyféllel
20
több mint
év tapasztalat
Jelen weboldal használatával Ön jóváhagyja a sütik tárolását és használatát. További információkért lásd. Személyi adatok védelme.